DETTA ÄR MÄLARTÅG

Bakom Mälartåg står Mälardalstrafik vars uppdrag är att förvalta och utveckla den regionala tågtrafiken i Mälardalen. Mälardalstrafik ägs gemensamt av Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland.

 
 

1991 bildades bolaget Tåg i Mälardalen AB som från början hade i uppdrag att utreda ett gemensamt huvudmannaskap för tågtrafik i Mälardalsregionen. Bakgrunden var de då planerade utbyggnaderna av Mälarbanan och Svealandsbanan som skulle göras under 90-talet. 

År 1995 slöts en överenskommelse, TiM-avtalet, om att tillsammans etablera ett regionalt tågtrafiksystem på de nya banorna. SJ skulle svara för den länsöverskridande trafiken, medan länstrafikbolagen ansvarade för trafik inom sina respektive län och skapade anslutningar till och från SJs tågtrafik. TiM kom att bli namnet för samarbetet i stort och de kombinationsbiljetter som var föregångare till dagens Movingo. Samarbetet i denna form kom att sträcka sig under 20 år till år 2016.

 
 

Nya satsningar

Ett ökat resande med kollektivtrafiken har inneburit ökad trängsel på spåren genom centrala Stockholm, vilket ledde till ett beslut 2007 om att utöka spårkapaciteten. Resultatet blev Citybanan som invigdes 2017. 2012 tecknades även en avsiktsförklaring om satsningar på en ny förbättrad regionaltågstrafik av de kollektivtrafiksansvariga. Satsningen skulle bland annat innebära en kraftig utökning av antalet avgångar, inköp av nya regionaltåg och en ny Mälardalstaxa. Lansering av den nya regionaltågstrafiken påbörjades år 2016 med en utökning av utbudet på de linjer som haft minst trafik. Movingo lanserades hösten 2017 och under 2019 kommer de första tågen att börja trafikera Mälardalen. Under 2021 kommer samtliga 33 Mälartåg att trafikera fyra av sju linjer

 
 

Tågdepån i Eskilstuna
 

Tågdepån i Eskilstuna är en nybyggd serviceanläggning för den regionala tågtrafiken i Mälardalen. Här kommer de 33 nya Mälartåg att servas och underhållas. Depån är byggd på Gredby bangård och har direkt anslutning mot alla spår och perronger på Eskilstuna Centralstation.

Eskilstunadepån

 

Effektivitet i fokus

I depån finns en stor verkstadshall, en multifunktionshall samt speciella spår utomhus där tågen ska städas varje dag. Anläggningen är speciellt anpassat för en så effektiv hantering av fordonen som möjligt. Exempelvis kan tågen köras in och ut ur depån från båda håll, vilket minskar risken för störningar.

 

I den över 220 meter långa verkstadshallen som rymmer två tåg efter varandra ska allt underhåll och planenlig service ske. Det kan handla om till exempel byte av trasiga hjulpar, strömavtagare, takmoduler, frontrutor, dörrar m.m. I multifunktionshallen sker till exempel tvätt, klottersanering och avisning på ett miljövänligt sätt.

Inom området finns också ett centralt reservdelslager för Mälartåg för att garantera hög och snabb tillgänglighet då skador uppstår och delar måste bytas.

 

Karta över området vid tågdepån i Eskilstuna

Eskilstunadepån