Cookie Consent by Free Privacy Policy website Hantering av personuppgifter | Mälartåg Hoppa till huvudmenymenu Hoppa till innehålleast Hoppa till fotensouth

Hantering av personuppgifter

Med personuppgifter avses all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Mälardalstrafik behandlar personuppgifter på olika sätt och vid olika tillfällen, till exempel när du köper en biljett och reser med oss, besöker våra hemsidor, ansluter till trådlöst nätverk på våra tåg eller kontaktar oss.

När vi sammanställer statistik eller genomför marknads- och kundanalyser anonymiseras dina personuppgifter. De personuppgiftsbehandlingar som vi genomför behöver vi göra för att kunna tillhandahålla och administrera din resa, hantera ärenden, utveckla och förbättra vår verksamhet samt för att informera dig om bland annat eventuella trafikstörningar.

Du har rätt att få information om dina personuppgifter och hur de behandlas.

Mälardalstrafiks hantering av personuppgifter utgör en integrerad del av våra köp- och resevillkor. Grundläggande för vår hantering av personuppgifter är att:

 • Vi samlar bara in de personuppgifter som vi behöver för de ändamål vi har för att kunna bedriva vår verksamhet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Vi skyddar de personuppgifter som vi samlar in.
 • Vi använder personuppgifterna endast för de ändamål de samlas in för.
 • Vi tar bort de personuppgifter vars ändamål för behandling har uppfyllts och som inte längre behövs.
 • Vi informerar de personer som berörs om vilka uppgifter som samlas in, när och hur det görs och i vilket syfte.

Mälardalstrafik MÄLAB AB (org. nr. 556425–0610) är personuppgiftsansansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. I vissa fall behandlas dina personuppgifter av våra leverantörer. För att säkerställa korrekt hantering av de uppgifter som behandlas av våra leverantörer har vi tecknat personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hur de får använda uppgifterna.

Innehåll

 1. Vad är personuppgifter? 
 2. Hur vi skyddar dina personuppgifter 
 3. Laglig grund för behandling och hur länge vi sparar dina personuppgifter 
 4. När behandlar vi dina personuppgifter? 
 5. När behandlar Mälardalstrafik dina personuppgifter?
  5.1. När du köper en biljett och reser med oss
   - 5.1.1 När du ansluter till trådlösa nätverk på Mälartåg 
   - 5.1.2 Biljettkontroll och tilläggsavgift 
   - 5.1.3 Kameraövervakning på Mälartåg
  5.2. När du kontaktar oss med ärenden i olika kanaler 
  5.3. När du ansöker om ersättning vid försening och andra ersättningsanspråk 
  5.4. När du besöker våra hemsidor och använder våra mobilappar 
  5.5. När du deltar i marknadsaktiviteter eller kundundersökningar
  5.6. När vi har en skyldighet enligt lag, eller annars har ett berättigat intresse, att lämna ut uppgifter
 6. Varifrån får vi dina personuppgifter? 
 7. Vilka delar vi dina personuppgifter med? 
 8. Dina rättigheter 
   - Återkalla samtycke 
   - Begära tillgång (s.k. registerutdrag) 
   - Begära radering och begära rättelse 
   - Rätt att göra invändningar till behandling 
   - Begära begränsning av behandling 
   - Dataportabilitet 
 9. Automatiskt beslutsfattande 
 10. Klagomål 
 11. Kontakt 
 12. Dataskyddsansvarig

 

1. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person (till exempel namn, e-postadress, personnummer samt köp- och resehistorik).

Personnummer får enligt svenska bestämmelser bara behandlas när det är motiverat med hänsyn till ändamålen, när det är nödvändigt för säker identifiering eller om det finns ett annat beaktansvärt skäl. Vi arbetar för att minimera användandet av personnummer i så stor utsträckning som möjligt.

 

2. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss på Mälardalstrafik. Vi vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter är skyddade och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina uppgifter med tekniska åtgärder (till exempel kryptering av information) och olika organisatoriska åtgärder, såsom rutiner och regler (till exempel behörighetsstyrning).

 

3. Laglig grund för behandling och hur länge vi sparar dina personuppgifter

All behandling av personuppgifter som Mälardalstrafik utför har stöd i en laglig grund, till exempel att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, för att tjäna ett för Mälardalstrafik berättigat intresse eller för att Mälardalstrafik ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.

Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, alternativt så länge som vi har en skyldighet att lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter så att de inte längre kan kopplas till dig.

Av punkterna nedan framgår situationer i vilka vi behandlar dina personuppgifter, med vilket lagligt stöd vi gör det och hur länge vi sparar dina uppgifter.

 

4. När behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i ett antal olika situationer, exempelvis för att administrera dina resor och för att förbättra våra tjänster och digitala kanaler:

 1. När du köper en biljett och reser med oss
 2. När du kontaktar oss med ärenden i olika kanaler
 3. När du ansöker om ersättning vid försening och andra ersättningsanspråk
 4. När du besöker våra hemsidor eller använder våra mobilappar
 5. När du deltar i marknadsaktiviteter eller kundundersökningar
 6. När vi har en skyldighet enligt lag, eller annars har ett berättigat intresse, att lämna ut uppgifter

 

5. När behandlar Mälardalstrafik dina personuppgifter?

Nedan kan du läsa mer om olika situationer i vilka vi behandlar dina personuppgifter.

5.1. När du köper en biljett och reser med oss

När du köper biljetter behandlas följande uppgifter:

 • För- och efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer.
 • Uppgifter om din köp- och resehistorik, t.ex. avresetidpunkt, resmål, biljettyp, inköpskanal, betalsätt, kortnummer, resekortsnummer, bokningsnummer och pris.
 • Uppgifter om behov av ledsagning och rullstolsplats under resan.
 • Uppgifter om betalning och betalningshistorik.

Dina personuppgifter hanteras för att:

 • Ta betalt för biljetten, hantera din betalning och leverera köpt biljett.
 • Upptäcka och förhindra bedrägerier, t.ex. vid bokning och i samband med betalning.
 • Hantera ditt behov av ledsagning eller rullstolsplats i anslutning till resa.
 • Sammanställa anonymiserad statistik över köpta biljetter och resor i syfte att utföra, utveckla och förbättra våra tjänster.
 • Hantera reklamationer och ombokningar, hjälpa dig vid trafikstörningar, genomföra felsökningar, spårning av förlorade resekort, och tillhandahålla support.

Dina personuppgifter behandlas med stöd av fullgörande av avtal vid leverans och betalning av biljett, intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för statistik och för att förhindra bedrägerier, samt rättslig skyldighet för hantering av ledsagningsbehov och rullstolsplats.

Dina uppgifter sparas så länge de är aktuella eller är nödvändiga för det ändamål de samlats in för.

I vissa undantagsfall är Mälardalstrafik inte personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker i anslutning till våra tjänster. I de fall du väljer att betala med kontokort så är Bambora personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar när du registrerar ditt kort för betalning. När du väljer att betala med Swish är din bank personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar när du registrerar dig för Swish.

För mer information om hur Bambora behandlar personuppgifter se bambora.com.

Movingoappen och movingobiljett.se

Region Sörmland säljer på uppdrag av Mälardalstrafik Movingobiljetter. På Region Sörmlands hemsida finns information om hur Region Sörmland hanterar personuppgifter.

5.1.1 När du ansluter till trådlösa nätverk på Mälartåg

När du ansluter till trådlösa nätverk på Mälartåg hanterar vi uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra din anslutning till Internet via trådlöst nätverk så som:

 • MAC-adress
 • DeviceName
 • Lokalt IP-nummer
 • Klockslag
 • Använd datavolym
 • Fordonsidentitet
 • Datum

Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna ansluta dig till Internet genom trådlöst nätverk, för att löpande kunna förbättra dessa tjänster och för framtagande av statistik.

När du ansluter till trådlöst nätverk ombord på Mälartåg är vi personuppgiftsansvariga för behandlingen som sker för att ansluta dig till Internet, men inte för den fortsatta behandlingen eller för innehållet i din kommunikation via det trådlösa nätverket.

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av fullgörande av avtal när vi tillhandahåller trådlöst nätverk ombord på Mälartåg och med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för statistik och för att förbättra våra tjänster.

Vi sparar uppgifterna i upp till ett år från att du anslutit dig till vårt trådlösa nätverk.

5.1.2 Biljettkontroll och tilläggsavgift

Om du saknar en giltig biljett vid en biljettkontroll måste du betala en tilläggsavgift. I samband med det behöver vi behandla följande personuppgifter:

 • Namn (och namn på eventuella medresenärer), personnummer, adress.
 • Uppgifter om betalning/utebliven betalning.
 • Uppgifter om eventuella invändningar.

Uppgifterna inhämtas i första hand direkt av dig vid biljettkontrollen. Om du inte lämnar uppgifterna till oss då, hämtar vi dem från det offentliga registret SPAR (Statens person- och adressregister).

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig som resenär och upptäcka och förhindra bedrägerier.
 • Kontrollera din biljetts giltighet och administrera, ställa ut och hantera tilläggsavgifter.

Dina personuppgifter hanteras med stöd av fullgörande av avtal vid biljettkontroll och när tilläggsavgiften administreras, ställs ut och hanteras samt intresseavvägning för att förhindra bedrägerier.

Dina personuppgifter sparas så länge de är aktuella eller är nödvändiga för det ändamål de samlats in för.

5.1.3 Kameraövervakning på Mälartåg

Transdev kör Mälartåg på uppdrag av Mälardalstrafik. På Mälartåg sker kamerabevakning med fasta fordonskameror som spelar in rörlig bild. Bilderna lagras bara under 72 timmar. Klicka på länken här för mer information rörande kameraövervakning. 

5.2. När du kontaktar oss med ärenden i olika kanaler

När du kontaktar oss behandlas personuppgifter för att kunna handlägga ditt ärende. Det kan bland annat handla om ärenden för att hantera förfrågningar från dig om oss och våra tjänster, bokning av ledsagning eller rullstolsplats, eller för att kunna genomföra utbetalningar till dig vid återköp eller reklamationer.

Du kan välja att kommunicera med oss via till exempel sociala medier (Facebook, Messenger, Instagram och LinkedIn), chatt (Mälar-Märta), webformulär, telefonsamtal och mejl. Vid kommunikation med oss hanteras uppgifter som du själv lämnar till oss, det kan till exempel vara:

 • Namn och kontaktuppgifter, adress, e-postadress, köphistorik, personnummer, referensnummer på tilläggsavi.
 • Personuppgifter du lämnar i anslutning till dina särskilda synpunkter, frågor eller ärenden.
 • Bokning av, och uppgifter om ledsagning eller rullstolsplats under resan.

Dina personuppgifter hanteras för att:

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende, till exempel avhjälpa fel, hantera klagomål och frågor om bokningar, ombokningar och hittegods.
 • Hantera ditt behov av ledsagning eller rullstolsplats i anslutning till resa.
 • Hantera förfrågningar från dig om oss och våra tjänster och för att kunna genomföra utbetalningar till dig vid återköp eller reklamationer.
 • Utveckla och förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via hemsidor, mobilappar eller sociala medier.
 • Analysera samtal i syfte att förbättra vår service, utbilda våra medarbetare och förbättra vårt kundmottagande.

Dina personuppgifter behandlas med stöd av intresseavvägning för vårt berättigade intresse att hantera ditt ärende och för att utveckla och förbättra våra tjänster. När dina frågor rör en kommande eller genomförd resa hanteras dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal samt rättslig skyldighet för hantering av ledsagningsbehov och rullstolsplats.

Vi sparar uppgifter om kundärenden i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i kommunikationen. Om samtal spelas in när du ringer Mälartåg kundservice i kvalitets- och utbildningssyfte sparas det i 30 dagar.

5.3. När du ansöker om ersättning vid försening och andra ersättningsanspråk

Mälartåg kundservice handlägger ärenden om ersättning vid försening och andra ersättningsanspråk på uppdrag av Mälardalstrafik. När du reklamerar din resa genom att ansöka om ersättning vid försening (EVF) eller kontaktar oss med andra ersättningsanspråk, hanteras följande uppgifter:

 • Uppgifter som du själv lämnar, till exempel namn (och namn på eventuella medresenärer), kontaktuppgifter, betalningsinformation och kontouppgifter.
 • Ditt person- eller samordningsnummer.
 • Uppgifter om grunden för ditt ersättningsanspråk.
 • Uppgifter i handlingar som du bifogar ditt ärende, till exempel kvitton och läkarintyg.

Dina personuppgifter hanteras för att:

 • Hantera och bedöma dina ersättningsanspråk.
 • Upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med ersättningsanspråk.
 • Ta fram statistik över ärenden i syfte att utveckla och förbättra våra tjänster.

Dina personuppgifter hanteras med stöd av rättslig skyldighet när din ansökan om EVF eller ditt ärende om personskada behandlas, fullgörande av avtal när övriga reklamationer avseende resan hanteras, samt med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att utveckla och förbättra våra tjänster samt upptäcka och förhindra bedrägerier.

Vi sparar uppgifter om kundärenden i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i kommunikationen. Om ersättning har utbetalats i ärendet sparar vi uppgifterna i enlighet med bokföringslag (1999:1078), (”Bokföringslagen”) och arkivlag (1990:782) (”Arkivlagen”).

5.4. När du besöker våra hemsidor och använder våra mobilappar

När du besöker våra hemsidor och mobilappar hanterar vi:

Vi hanterar uppgifterna för att:

 • Tillhandahålla digitala verktyg och tjänster, inklusive att ge dig korrekt information.
 • Ge dig support när du har tekniska problem.
 • Underhålla, testa och förbättra våra digitala kanaler och tjänster.
 • Upptäcka och förhindra olika IT-relaterade angrepp mot teknik och användare, t.ex. spridning av skadlig kod och dataintrång.
 • Sammanställa anonymiserad statistik över användandet av våra tjänster.

Vi hanterar uppgifter med stöd i fullgörande av avtal för att administrera din kundrelation till oss och ge dig support när du har tekniska problem. Med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att sammanställa statistik och för att utveckla, förbättra och säkerställa säkerheten för våra digitala verktyg och tjänster.

Vi sparar uppgifter om ärenden i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i kommunikationen.

Mitt konto

När du skapar eller har ett inloggningskonto ”Mitt konto” i våra digitala kanaler behandlar vi även följande personuppgifter:

 • Uppgifter som du lämnar till oss såsom namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer, referensnummer till bankkort.
 • Ett kundnummer som vi skapar för att identifiera dig i våra system.

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig, administrera din kundrelation och inloggningskonto för att underlätta för dig vid bl.a. ombokning och köp av resor.
 • Kontakta dig med information vid trafikstörningar.
 • Ta fram anonymiserad statistik och genomföra analyser i syfte att förbättra våra tjänster.
 • Tillhandahålla, testa, underhålla och vidareutveckla de digitala tjänsterna och den tekniska plattform som används för att tillhandahålla dessa.
 • Säkerställa säkerheten för våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren.

Vi behandlar uppgifterna med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller tjänsten, för att administrera din kundrelation till oss och ge dig support när du har tekniska problem. Vi behandlar uppgifterna med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse av att förenkla bokning och ombokning av resa, sammanställa anonymiserad statistik och för att utveckla, förbättra och säkerställa säkerheten för våra digitala verktyg och tjänster.

Vi sparar dina personuppgifter så länge du aktivt använder ditt inloggningskonto och därefter upp till två år. Du kan när som helst radera ditt konto, om ditt konto har varit inaktivt i två år så raderas det automatiskt.

Movingoappen och movingobiljett.se

Region Sörmland tillhandahåller på uppdrag av Mälardalstrafik Movingoappen och Movingobiljett.se. På Region Sörmlands hemsida finns information om hur Region Sörmland hanterar personuppgifter.

5.5. När du deltar i marknadsaktiviteter eller kundundersökningar

I samband med marknadsaktiviteter (till exempel tävlingar, kampanjer och evenemang) eller i samband med kundundersökningar (till exempel enkäter och intervjuer på tåg eller via telefon) hanterar vi de uppgifter som du lämnar till oss, till exempel:

 • Namn och kontaktuppgifter.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Administrera marknadsaktiviteten eller kundundersökningen, inklusive att ge återkoppling till dig.
 • Skapa reportage och annat material.
 • Informera om marknadsaktiviteter och kundundersökningar.
 • Ta fram statistik från marknadsaktiviteter och kundundersökningar, i syfte att förbättra våra tjänster.

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning för vårt berättigade intresse enligt ovan. Om vår behandling kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan behandlingen påbörjas.

Vi sparar som utgångspunkt dina uppgifter i en månad efter avslutad aktivitet.

5.6. När vi har en skyldighet enligt lag, eller annars har ett berättigat intresse, att lämna ut uppgifter

Utöver vad som beskrivs i punkt 5.1–5.5 ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t.ex. på grund av vår bokföringsskyldighet, eller vid begäran av utlämnande av allmän handling. I dessa fall är rättslig skyldighet vanligen den legala grund som stödjer personuppgiftsbehandlingen, men i vissa fall kan uppgifter komma att lämnas ut till myndighet, såsom polis eller domstol, med stöd av intresseavvägning. Det kan t.ex. vara vid brottsanmälan eller vid polisens eftersökande av försvunna personer eller i syfte att tillvarata vår rätt i ett ärende i domstol eller annan myndighet.

Därutöver kan Mälardalstrafik, med stöd av intresseavvägning, komma att lämna ut uppgifter till annan än myndighet när det är nödvändigt för att tillvarata Mälardalstrafiks rätt. Det kan till exempel vara försäkringsbolag eller annan part som vi har krav mot eller mottagit krav från.

 

6. Varifrån får vi dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter som personuppgiftslämnare lämnar till oss. De personuppgifter som Mälardalstrafik hanterar kommer från:

 • Dig själv, till exempel när du bokar och betalar din resa, när du reser med oss, när du kommunicerar med oss.
 • Annan person/part som bokat och betalat din resa åt dig.
 • Den återförsäljare som din resa är bokad och betald hos.
 • Annan aktör, som din resa med oss eller ditt eventuella behov av ledsagning är bokad via.
 • Trafikoperatör som ordnar ersättningsresa med Mälartåg på grund av trafikstörning i din ursprungliga resa.
 • Betalförmedlare, bedrägerikontrolltjänster och autentiseringstjänster som verifierar din betalning.
 • Folkbokföringsregister (upplysningsföretag), SPAR, i syfte att användas för exempelvis tilläggsavgift.
 • Din dator, telefon eller annan enhet när du använder våra digitala kanaler och tjänster (t.ex. IP-adress).
 • Mälardalstrafik, när vi skapar uppgifter som kan kopplas till dig (t.ex. biljettnummer).

 

7. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Det är endast behöriga medarbetare hos Mälardalstrafik och hos våra leverantörer och ombud som kan och får ta del av dina personuppgifter. Dina uppgifter delas endast med de leverantörer och ombud vi använder för att tillhandahålla våra tjänster. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra mottagare om vi inte måste göra detta på grund av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut. Mälardalstrafik säljer aldrig dina uppgifter till tredje part.

Våra leverantörer hanterar endast personuppgifter för vår räkning enligt våra dokumenterade instruktioner. För att säkerställa en hög säkerhetsnivå och för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt sätt får leverantörerna underteckna ett personuppgiftsbiträdesavtal. Mälardalstrafik har för avsikt att inte använda några leverantörer utanför EU/EES för behandling av dina personuppgifter, men för det fall det skulle bli aktuellt kommer särskilda skyddsåtgärder att vidtas.

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, till exempel andra trafikoperatörer eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

 

8. Dina rättigheter

I egenskap av personuppgiftslämnare har du rätt att begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Bifoga även en kopia på din legitimation. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Nedan följer rättigheter som du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. För mer information se https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/de-registrerades-rattigheter/. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd.

Återkalla samtycke

I egenskap av personuppgiftslämnare har du rätt att återkalla ditt samtyckte till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt samtycke och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.

I den utsträckning som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter om det finns lagligt stöd för detta.

Begära tillgång (s.k. registerutdrag)

Du har rätt att begära en bekräftelse från oss om vilka personuppgifter som rör dig som vi behandlar och vilka behandlingar vi genomför på dina personuppgifter, samt rätt att begära tillgång till ett så kallat registerutdrag av de personuppgiftsbehandlingar vi gör på dina uppgifter.

Begära radering och begära rättelse

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in. Vi kan inte radera sådana uppgifter vi behöver för att uppfylla vår avtalsförpliktelse gentemot kund.

Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften rättas.

Rätt att göra invändningar till behandling

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter grundat på den legala grunden berättigat intresse. Vid en sådan begäran kommer vi göra en förnyad intresseavvägning för att bedöma om vi får fortsätta att behandla personuppgifterna. Om ditt intresse av att behandlingen upphör väger tyngre än vårt berättigade intresse är vi skyldiga att upphöra med behandlingen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Begära begränsning av behandling

Du har rätt att under vissa omständigheter begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om behandlingen har begränsats får vi endast, utöver att lagra uppgifterna, behandla dem med stöd av ditt samtycke, för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annans rättigheter.

Om du bestrider att dina personuppgifter är korrekta har du rätt att begära begränsning av behandling. Behandlingen bör begränsas under den tid vi behöver för att kontrollera riktigheten av personuppgifterna.

Om vår behandling inte är förenlig med gällande rätt, men du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av dess användning har du rätt att begära begränsning av behandling.

Om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk har du rätt att begära begränsning av behandling.

Dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, till exempel ditt samtycke.

 

9. Automatiskt beslutsfattande

Behandlingen av dina personuppgifter kan i vissa fall innefatta ett automatiskt beslutsfattande. Det innebär att de beslut vi fattar sker med hjälp av tekniska medel och utan mänsklig inblandning (t.ex. vid en prövning av EVF). Vi använder oss av automatiskt beslutsfattande när det är nödvändigt för att vi ska ingå eller fullgöra avtal med dig. Om du anser att bedömningen är felaktig kan du kontakta oss enligt nedan.

 

10. Klagomål

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning kan du kontakta oss så vi kan rätta till felaktigheten. Du har vidare rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

 

11. Kontakt

Om du har några frågor om kameraövervakningen, behandlingen av dina personuppgifter eller önskar att utöva dina rättigheter kan du höra av dig till Mälardalstrafik.

Kontaktuppgifter:
Mälardalstrafik MÄLAB AB Kollektivtrafikens hus
Centralplan 3, 111 20 Stockholm

E-post:malardalstrafik@malardalstrafik.se

Begäran om att utöva dina rättigheter ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt, utöver ditt ärende, innehålla uppgift om namn och personnummer. Bifoga även en kopia av din legitimation. Mälardalstrafik kommer att skicka svar till din folkbokföringsadress eller din digitala postlåda.

 

12. Dataskyddsansvarig

Mälardalstrafik har utsett ett dataskyddsombud (Data Protection Officer, DPO) för att säkerställa att Mälardalstrafik hanterar dina personuppgifter på ett lagenligt, korrekt och transparent sätt. Om du har ett ärende du vill adressera till vårt dataskyddsombud, ta kontakt per e-post malardalstrafik@malardalstrafik.se och skriv ”DPO” i ämnesraden.

 

Vi kan uppdatera denna information

Vi kan komma att uppdatera denna informationstext, till exempel om vi skulle behandla uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela uppgifter med andra mottagare. I sådant fall kommer vi att meddela dig på lämpligt sätt. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på denna sida.