Cookie Consent by Free Privacy Policy website Köpvillkor Mälartåg | Mälartåg Hoppa till huvudmenymenu Hoppa till innehålleast Hoppa till fotensouth

Allmänna köpvillkor Mälartåg

Köpvillkoren träder i kraft från den dag de publiceras på mälartåg.se och gäller för köp genomförda efter detta datum. För tillgång till tidigare versioner av köpvillkoren, kontakta Mälartåg kundservice.

 Resevillkoren för Mälartåg hittar du här. 

Innehållsförteckning

1. Inledande bestämmelser

2. Biljetter

3. Betalning

4. Kvitto och leverans

5. Resenärskategorier

6. Resa med barn

7. Ombokning och återköp

8. Kundens ansvar

9. Mälardalstrafiks ansvar för mobilappen

10. Missbruk och spärr av tjänster

11. Tvistelösning

12. Personuppgiftshantering

 

1. Inledande bestämmelser

1.1 Mälartåg är den samhällsfinansierade regionaltågstrafiken på fem linjer som Mälardalstrafik MÄLAB AB, org.nr 556425-0610, med adress Centralplan 3, 111 20 Stockholm, (”Mälardalstrafik”), ansvarar för (”Mälartåg”).

1.2 Dessa köpvillkor gäller för köp av biljetter i Mälardalstrafiks försäljningskanaler, mälartåg.se och Mälartåg app, (”Köpvillkoren”), såvida inte annat anges.

    1. Köpvillkor för Movingo-biljetter vid köp i Movingo app eller på movingobiljett.se framgår av malartag.se/villkor-och-foreskrifter/kopvillkor-movingo.
    2. Köpvillkor för Mälardalstrafiks ägares biljetter framgår av respektive regional kollektivtrafikmyndighets hemsida.
    3. Vid köp av resa med Mälartåg eller vid köp av Movingo-biljett via andra parters kanaler gäller aktuell parts köpvillkor.

Köpvillkoren träder i kraft från den dag de publiceras på mälartåg.se och gäller för köp genomförda efter detta datum. Villkoren kan komma att kompletteras eller ersättas av särskilda köpvillkor för vissa typer av biljetter och tjänster som Mälardalstrafik tillhandahåller.

1.3 För dig som är under 18 år krävs målsmans tillstånd för att köpa biljett.

1.4 Vid köp av biljett ansvarar du som kund (resenär eller kontaktperson) för att beställningen är korrekt. Det är därför viktigt att kontrollera uppgifterna i beställningen innan köpet genomförs.

1.5 Vid köp av resa med Mälartåg i Mälardalstrafiks försäljningskanaler godkänner du som kund Mälardalstrafiks allmänna resevillkor. Aktuell version av Resevillkoren finns tillgänglig på mälartåg.se/villkor-och-foreskrifter/resevillkor-malartag.

1.6 Sittplats kan ej förbokas på Mälartåg. Sittplats erhålles i mån av plats. Mälardalstrafik förbehåller sig rätten att begränsa antalet resenärer på tåget av säkerhetsskäl eller när detta är föreskrivet i lag eller förordning.

2. Biljetter

2.1 Vilka biljetter som är giltiga ombord på Mälartåg framgår av Mälardalstrafiks beskrivning av biljettsortimentet på mälartåg.se/biljetter.

2.2 Mälartåg enkelbiljett gäller för en specifik avgång och sträcka med Mälartåg. Om avgången ställs, in eller ersätts med buss, gäller biljetten även på nästkommande avgång med Mälartåg eller anvisad ersättningstrafik.

2.3 En sammanhållen biljett som är giltig för flera på varandra följande resor med Mälartåg som alla har en sträckning längre än 150 kilometer är att betrakta som en Direktbiljett. För Direktbiljetter finns en utökad rätt till ombokning och ersättning vid förseningar samt hantering av missade anslutningar.

2.4 Biljetter som säljs på mälartåg.se och i Mälartåg app är opersonliga.

2.5 I Mälartåg app säljs appbiljetter för mobila enheter.

3. Betalning

3.1 I Mälardalstrafiks försäljningskanaler kan kund betala med Swish eller kontokort. Vänligen notera att Mälardalstrafik inte hanterar de tekniska plattformarna för betalning. Betaltjänsterna tillhandahålls från Nordea för Swish och från Worldline för kontokort.

3.2 För kund som är ansluten kan betalningen genomföras med Swish. Öppna Swishappen på den mobila enheten och godkänn betalningen via mobilt Bank-ID. Mer information finns på swish.nu.

3.3 Vid betalning med Swish eller kontokort debiteras kund direkt.

3.4 Betalning sker i svenska kronor (SEK), inklusive moms 6 %.

4. Kvitto och leverans

4.1 Kvitton och biljetter levereras digitalt i Mälartåg app eller som pdf-fil. Biljett som levererats som pdf-fil kan visas i webbläsare, som e-postbilaga på skärm eller utskriven på papper.

5. Resenärskategorier

5.1 Resenär betalar fullt pris från och med dagen resenären fyller 20 år, förutsatt att resenären inte har rätt att resa till rabatterat pris.

5.2 Följande resenärskategorier har rätt att resa till rabatterat pris:

    • Ungdom: Ungdom är resenär från 7 år till och med 19 år.
    • Student: Student är resenär som studerar med minst 75 % studietakt.

5.3 Vid biljettkontroll ska resenären kunna styrka sin identitet genom att uppvisa en giltig ID-handling. Giltig ID-handling är pass, svensk ID-handling, Migrationsverkets LMA-kort samt nationellt ID-kort inom EU. Övriga utländska ID-handlingar godkänns inte. Medföljande barn behöver inte uppvisa någon ID-handling förutom i de fall barnets ålder behöver styrkas.

5.4 Student som reser på biljett till rabatterat pris ska kunna intyga studier med giltig studentlegitimation med SL-symbol.

6. Resa med barn

6.1 Två barn upp till och med 6 år reser avgiftsfritt i sällskap med resenär med giltig biljett. Om resenären har fler barn upp till och med 6 år med på resan, reser överstigande antal barn till rabatterat pris för ungdom.*

* Under perioden 27 maj – 18 augusti 2024 höjs åldersgränsen till att gälla två barn upp
till och med 11 år reser avgiftsfritt i sällskap med resenär med giltig biljett. Den tillfälligt
höjda åldersgränsen gäller enbart för enkelbiljetter köpta via mälartåg.se och i Mälartågs
app. 

Två barn upp till och med 6 år reser avgiftsfritt i sällskap med resenär med giltig biljett. Om resenären har fler barn upp till och med 6 år med på resan, reser överstigande antal barn till rabatterat pris för ungdom.

6.2 Barn under 7 år får av säkerhetsskäl inte resa ensamma på Mälartåg. Mälardalstrafik åtar sig inte något särskilt ansvar för ensamåkande barn.

7. Ombokning och återköp

7.1 Resenär kan omboka sin biljett till annan avgång. Ombokning kan göras på mälartåg.se, i Mälartåg app samt via Mälartåg kundservice. Ombokning på mälartåg.se och i Mälartåg app kan göras innan biljettens avgångstid och endast för samma sträcka och resenärskategori som ursprungsbiljetten. Ombokning via Mälartåg kundservice kan göras senast en timme före biljettens avgångstid och endast för samma sträcka och resenärskategori som ursprungsbiljetten. Kontakta Mälartåg kundservice för hjälp med ombokning.

7.2 Mälartåg enkelbiljett kan som huvudregel inte återköpas. Resenär som har blivit akut sjuk och inte kan genomföra sin resa kan få sin biljett återbetald vid uppvisande av läkarintyg. Detsamma gäller vid dödsfall eller nära anhörigs död. Kontakta Mälartåg kundservice för återköp av biljett. Kvitto ska kunna uppvisas vid återköp. Återköp ska ske innan biljettens avgångstid.

8. Kundens ansvar

8.1 Kunden ansvarar för eventuella trafikavgifter som teleoperatören tar ut för skickande eller mottagande av data och/eller sms vid registrering och användning av Mälardalstrafiks försäljningskanaler.

8.2 Resenär som använder mobil enhet som biljettbärare ansvarar för att den mobila enheten fungerar (har laddat batteri, är kompatibel med de webbsidor eller appar som krävs för att visa biljetten m.m.) under hela resan. Biljetten ska kunna uppvisas i den mobila enheten under hela resan.

9. Mälardalstrafiks ansvar för mobilappen

9.1 I Mälartåg app säljs Mälartåg enkelbiljetter som appbiljett för mobila enheter. Appen laddas ner via App Store (iOS) eller Google Play (Android) genom att söka på ”Mälartåg”.

9.2 Mälardalstrafik garanterar inte att Mälartåg app fungerar eller att kund kan köpa biljett. Mälardalstrafik strävar dock efter att snarast åtgärda eventuella fel i tjänsten.

9.3 Mälardalstrafik åtar sig inget ansvar för tekniska problem som kan uppstå hos annan part, såsom problem med internetåtkomst, tekniska problem hos betaltjänstleverantörer, tekniska problem med kundens mobiltelefon eller liknande.

10. Missbruk och spärr av tjänster

10.1 Mälardalstrafik förbehåller sig rätten att häva ingånget avtal avseende köp av biljett samt välja att inte ingå nytt avtal om köp av biljett med resenär om resenär gör sig skyldig till allvarlig misskötsamhet eller vid upprepade tillfällen underlåter att följa bestämmelserna i Mälardalstrafiks allmänna resevillkor och/eller inte vidtar rättelse efter begäran från Mälardalstrafik.

10.2 Mälardalstrafik förbehåller sig rätten att utan föregående avisering spärra en tjänst helt eller delvis vid misstanke om obehörigt nyttjande eller missbruk av tjänsten, eller om Mälardalstrafik utifrån tekniska, säkerhetsmässiga eller andra grunder bedömer att så bör ske för att skydda Mälardalstrafiks, kundens eller andra parters intressen.

10.3 Som missbruk räknas alla typer av bedrägerier, falska köp eller falskt angivna uppgifter. Missbruk kan komma att polisanmälas. Vid missbruk kan biljetter komma att makuleras.

11. Tvistelösning

11.1 Kund som är missnöjd med Mälardalstrafiks agerande eller har krav mot Mälardalstrafik rekommenderas i första hand att vända sig till Mälartåg kundservice. Kontaktuppgifter framgår av mälartåg.se/kundservice.

11.2 Om parterna inte kan komma överens har kund rätt att få tvisten prövad genom alternativ tvistelösning i Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Allmänna reklamationsnämnden

Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige

www.arn.se

Mälardalstrafik har som policy att följa ARN:s rekommendationer.

11.3 Övriga tvister med anledning av Köpvillkoren ska avgöras av svensk allmän domstol.

12. Personuppgiftshantering

12.1 Vid köp av biljett i Mälardalstrafiks försäljningskanaler behandlar Mälardalstrafik kunds personuppgifter. Under hantering av personuppgifter på malardalstrafik.se finns information om hur Mälardalstrafik hanterar personuppgifter och om registrerades rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.